شبکه کلمه و نور و وصال به هیچ عنوان مورد تایید علما و جامعه اهل سنت نیستند

0

به گزارش پرسشگران مولوی ریگیان پور در ارتباط تلفنی با پایگاه پرسشگران درباهر ادعای رسانه کلمه مبنی بر نمایندگی از جامعه اهل سنت و علمایا هل سنت چنینی بیان داشتند: شبکه کلمه یه هیچ عنوان از هیچ یک از علمای اهل سنت نمایندگی ندارد . شبکه های نور و کلمه و وصال عملکرد درستی ندارند . بزرگان اهل سنت هیچ گاه نامی از این رسانه ها نیاوردند و قطعا مورد تایید نیستند و اینها بدنبال اهداف خود هستند .

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

یک نظر دهید