آرشیو ماهیانه: شهریور, ۱۳۹۶

گوناگون IMG13262145
0

دیدگان، دریچه دل‌اند، اگر چگونه نگریستن را یاد بگیریم و چگونه دیدن را تجربه کنیم،…