مرور : تقویم تاریخ

تقویم تاریخ a1
0

 غزوه بدراولین فتح مبین در تاریخ اسلام در رمضان سال دوم هجری، واقعه بسیار مهم…